Ιδιώτες Φύλακες

Επισημαίνονται οι ακόλουθες υποχρεώσεις σας, όπως αυτές πηγάζουν από τις διατάξεις του   περί ιδιωτικών γραφείων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας Νόμου 125(Ι)/2007 και του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου 59(Ι)/2010 και καλείστε προς αυστηρή συμμόρφωση:

  1. Ανανέωση Άδειας Ιδιώτη Φύλακα  (Άρθρο 13(1) του Ν.125(Ι)/2007)

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 13(1) του Ν.125(Ι)/2007, η άδεια που χορηγείται σε ιδιώτη φύλακα ισχύει για περίοδο πέντε (5) ετών από της εκδόσεως της, και δύναται να ανανεώνεται ανά πενταετία με την καταβολή του καθοριζόμενου τέλους των 140 ευρώ.

Ως εκ τούτου, οφείλετε να υποβάλλετε την σχετική αίτηση Έντυπο Αστ.361 εγκαίρως,  τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία λήξης της άδειας ιδιώτη φύλακα, καθότι σε διαφορετική περίπτωση, αν δηλαδή η  αίτηση υποβληθεί μετά τη λήξη της άδειας, τότε θα εκλαμβάνεται ως νέα αίτηση για έκδοση άδειας και όχι ανανέωση άδειας ιδιώτη φύλακα και θα πρέπει να καταβάλλονται επιπρόσθετα 50ευρώ για την υποβολή της αίτησης, ενώ θα θεωρείται ότι, από την ημερομηνία λήξης της άδειας μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της νέας άδειας, οι ιδιώτες φύλακες ασκούσαν τα καθήκοντα τους χωρίς άδεια.

Το σχετικό Έντυπο (Αστ.361) βρίσκεται καταχωρημένο στην Ιστοσελίδα της Αστυνομίας (www.police.gov.cy), ενώ είναι διάθεση σας και από τα Επαρχιακά Λογιστήρια των Αστυνομικών σας Διευθύνσεων. 

  1. Στολή ιδιώτη Φύλακα (Άρθρα 14 και 19() του Ν.125(Ι)/2007)

Ο ιδιώτης φύλακας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 15(2) δεν υποχρεούται να φέρει στολή κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ΑΛΛΑ σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 19(2) ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να φέρει διακριτικό με τις λέξεις <<ΙΔΙΩΤΗΣ ΦΥΛΑΚΑΣ>>.

Σας επισημαίνεται ότι παραβίαση του πιο πάνω άρθρου 19(2), συνιστά  ποινικό αδίκημα το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα 2 χρόνια ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 30,000ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές. 

  1. Μητρώο Αυτοτελώς Εργαζομένων – (Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος 59(Ι)/2010)

  Σας επισημαίνεται η υποχρέωσή σας, για εγγραφή στο Μητρώο των Αυτοτελώς Εργαζομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου του 2010.